Fylkesmannen har sendt sin tilråding om verneplan for Tyrifjorden til Direktoratet for naturforvaltning.
Verneplan for Tyrifjorden har vært på høring til grunneiere, offentlige etater og organisasjoner. Det kom inn 109 uttalelser.

Fylkesmannen har oppsummert og vurdert disse. På bakgrunn av tilbakemeldingene er det gjort endringer i grense og forskrift.

Les mer i vedlegg. Fylkesmannens tilrådning med verneplankart og verneforskrifter er samlet i en zip-fil som det kan litt tid og åpne.