Fylkesmannen foreslår en endring i verneforskriften for biotopvernområde Vikersund-Bergsjø i verneplanen for Tyrifjorden.
Verneplan for Tyrifjorden var på høring i 2011 med forslag om biotopvernområde i Vikersund-Bergsjø.

Det er registrert hekkende makrellterne på Skartumholmen i år. Makrellterne er klassifisert som sårbar (VU) på den norske rødlista for arter fra 2010. Skartumholmen er inkludert i Fylkesmannens tilrådning til vern av Vikersund-Bergsjø biotopvernområde.

Fylkesmannen foreslår at det i forskriften for Vikersund-Bergsjø biotopvernområde tas inn en bestemmelse om forbud mot ilandstigning og ferdsel på Skartumholmen i hekketiden fra 15. april til 31. juli.

Nå kan du si din mening om forslaget. Endringsforslaget sendes på høring til grunneiere og offentlige etater, men alle kan komme med synspunkter.

Høringsfrist er 1. desember 2012. Eventuelle uttalelser sendes Fylkesmannen i Buskerud som epost til postmottak@fmbu.no eller per brev til Postboks 1604, 3007 Drammen.

Les mer i høringsdokumentene i vedlegg.