Arbeidet med forvaltningsplaner for områder i Nordre Tyrifjorden er i gang.
Fylkesmannen har startet arbeidet med forvaltningsplaner for følgende områder i verneplan for Tyrifjorden:
1.    Storøysundet – Sælabonn
2.    Hovsenga
3.    Ådalselva
4.    Solbergtjern
5.    Hekkeholmer

Interesserte kan komme med innspill til planene innen 15. juli 2012. Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen på e-post: postmottak@fmbu.no eller til Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen.

Til høsten vil det bli arrangert åpne møter om de enkelte områdene. Når konkrete forslag til forvaltningsplaner er utarbeidet, vil de bli sendt på høring til grunneiere og andres høringsinstanser.

Les mer i vedlegg.