Fylkesmannen skal på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utarbeide verneplan for våtmarksområder og vannfugl for innsjøen.

Våtmarksområdene i og rundt Tyrifjorden har store verneverdier knyttet til fugl, dyreliv og vegetasjon generelt. Fra før er det vernet fem mindre våtmarksreservater i Nordre Tyrifjorden. Disse er tatt inn i Ramsar-konvensjonen over områder med internasjonal verdi.
 
Grenser og bestemmelser for reservatene skal nå vurderes. Det vil også bli sett på om nye områder skal inngå i verneplanen. Hovedvekten i arbeidet vil bli i de nordre delene av fjorden. Planen skal imidlertid omfatte hele Tyrifjorden, inkludert Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Bergsjøen, samt nærliggende områder.
 
Verneplanen blir nå kunngjort i aktuelle aviser. Alle som blir berørt av planarbeidet inviteres til å komme med synspunkter på tema som bør tas opp, eller områder som bør undersøkes.
 
Berørte grunneiere vil få brev med informasjon når Fylkesmannen har kommet fram til hvilke arealer det skal utarbeides verneforslag for. Dette vil  trolig skje i løpet av høsten 2007. Forslag om vern vil bli sendt på høring i 2008.
 
Skriftelige merknader sendes Fylkesmannen innen 14. mai 2007.
 
Les kunngjøringen og oppstartsbrev fra DN i reltarte dokumenter