Det er store naturverdier knyttet til de våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden.   Naturreservatene Juveren, Synneren og Lamyra er preget av eutrofiering og gjengroing og Fylkesmannen ønsker å gjennomføre skjøtsels- og restaureringstiltak for å bedre den økologiske tilstanden.

Forvaltningsplanene for verneområdene anbefaler tiltak for restaurering. Tiltakene vurderes for tiden av  Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) på oppdrag fra Fylkesmannen. Utredningen omfatter utover naturreservatene også Busundevja som er foreslått vernet gjennom verneplan for Tyrifjorden.

Hovedmålsetning for utredningen er å finne de mest effektive og egnede tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i kroksjøene og evjer langs Storelva. Som en del av prosjektet skal NINAs prosjektgruppe komme med anbefalinger og lage en plan for tiltak med konkrete mål og overvåkingsopplegg.

Grunneiere vil få informasjon i eget brev.

For mer informasjon om prosjektet se dokumentene på denne siden.