Det siste gjenværende naturreservat fra verneplan for Tyrifjorden forventes vedtatt med verneplanen for økologisk kompensasjon.

Det foreslåtte verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat er 'grunnmuren' i det som er foreslått vernet som erstatningsarealer for påvirkningene fra Ringeriksbanen og E16. Verneforslaget ligger nå til behandling hos Miljødirektoratet før den oversendes til sluttbehandling av Klima- og miljødepartementet sammen med reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16.

Når vernevedtaket fattes vil de eksisterende naturreservatene Karlsrudtangen, Synneren, Juveren, Lamyra og Averøya slutte å være selvstendige verneområder. Istedenfor blir sammen med erstatningsområdene en del av Nordre Tyrifjorden og Storelva verneområdet.

Vernevedtaket forventes i slutten av 2018.