Direktoratet for naturforvaltning anbefaler vern av alle de områdene Fylkesmannen hadde med i sin tilråding, men gjør to endringer.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har behandlet verneplan for Tyrifjorden. De anbefaler vern av de områdene Fylkesmannen hadde med i sin tilråding, men foretar to endringer.

For Steinsvika anbefaler de vern av det arealet som var på høring, altså et større område enn Fylkesmannens tilråding. For Steinsfjorden anbefaler de vern som biotopvernområde etter naturmangfoldloven. Her anbefalte Fylkesmannen forvaltning etter plan- og bygningsloven dersom kommunedelplanen for Steinsfjorden sikrer naturverdiene godt nok.

I forskriftene anbefaler de noen innstramminger i forhold til det Fylkesmannen tilrådde.

Verneplanen skal nå behandles i Miljøverndepartementet, før et eventuelt vedtak i statsråd.

Tilrådingen er lagt ut på DN sin hjemmeside. Les mer i vedlegg.