Det er i dag vedtatt opprettelse av 13 nye verneområder i og rundt Tyrifjorden. Verneområdene er på til sammen 21 312 dekar og ligger i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier.

Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i Tyrifjorden og nærliggende områder. Verneplanen var på høring i 2011.

Formålet med fredningen er å ta vare på områder med et rikt biologisk mangfold knyttet til våtmark. I naturreservatene er alt plante- og dyreliv fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, slik som hogst, veibygging, utfylling, drenering og andre tekniske inngrep.

-        Det er veldig fint at verneprosessen avsluttes nå. Vi håper at innbyggerne setter pris på at disse naturperlene bevares, og at de har glede av å bruke områdene, sier avdelingsdirektør for landbruk og miljø, Gunhild Dalaker Tuseth hos Fylkesmannen i Buskerud.

Selv om områdene nå blir vernet, er friluftsentusiaster og andre hjertelig velkomne til å bruke områdene. Vanlig friluftsliv er fortsatt tillatt, det gjelder også jakt på hjortedyr, fiske og sanking av bær og sopp.

Det er tillatt å bruke motorbåt i området, med unntak av i de grunneste vikene i Storøysund – Sælabonn naturreservat og i tjern og evjer i Ådalelva naturreservat. Disse områdene er merket på vernekartet. For å beskytte hekkende fugl er det forbudt å ferdes på de viktigste hekkeholmene i perioden 15. april til 21. juli. Dette gjelder også ferdsel med motorbåt rundt de fleste av hekkeholmene. Hekkeholmene er avmerket på vernekart.

 

Vernekart og forskriftene finner du på denne siden (se knappene til venstre) eller på siden til Klima- og miljøverndepartementet her.