Fylkesmannens forslag innebærer vern av 30 000 dekar fordelt på 21 naturreservat og biotopvernområder.

Verneplanen for Tyrifjorden er nå sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN) for faglig gjennomgang og kvalitetssikring. Planen vil bli sendt på høring til grunneiere og andre høringsinstanser etter at vi har fått tilbakemelding fra DN.

Planen omfatter  forslag til vern av i alt 30 000 dekar fordelt på 21 verneområder som enten naturreservat eller biotopvernområder. Av dette er om lag 10 000 dekar tidligere vernet som naturreservat eller fuglefredningsområde.

Det er gjort et grundig arbeid med å samle data om naturverdier og brukerinteresser, og forslaget er drøftet med det rådgivende utvalget for planen.

Oversikt over verneforslag er listet opp nedenfor.

Les mer om forslag til verneplan i vedlegg.

NR=naturreservat BVO= biotopvernområder

Naturreservat og større biotopvernområder

Ådalselva NR, Ringerike

Hovsenga NR, Ringerike

Solbergtjern NR, Ringerike

Nordre Tyrifjorden og Storelva NR, Hole og Ringerike

Steinsfjorden BVO, Hole og Ringerike

Steinsvika NR, Hole

Storøysundet - Sælabonn NR, Hole

Søndre Tyrifjorden NR, Modum og Ringerike

Vikersund - Bergsjø BVO, Modum

Vikerfossen BVO, Modum

Vassbunn NR, Modum

Hekkeholmer

Ringerike:
Væleren BVO

Furuøyene BVO

Holmenskjæret BVO

Suserudskjæret BVO

Østbråtaskjæret BVO

Hole:
Gåsa og Bøtet BVO

Småøyene BVO

Lienskjæret BVO

Maurøya BVO

Lier:
Store Prestegårdsøya BVO