Fylkesmannen foreslår vern av åtte naturreservater og 12 biotopvernområder i og rundt Tyrifjorden.

Fylkesmannen foreslår vern av åtte naturreservater og 12 biotopvernområder i og rundt Tyrifjorden for å sikre sårbare våtmarksområder og viktige hekkeholmer for våtmarksfugl.

Verneforslaget omfatter et areal på til sammen 32 500 dekar i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier. Nå kan du si din mening om forslaget. Verneplanen sendes på høring til grunneiere, organisasjoner og offentlige etater, men alle kan komme med synspunkter.

Høringsfrist er 7. juni 2011
. Eventuellel uttalelser  sendes Fylkesmannen i Buskerud som epost tilpostmottak@fmbu.no eller pr brev til Postboks 1604, 3007 Drammen.

Kart og forskrifter for enkeltområder

I vedlegg finnes oversiktskartet som  viser hvilke områder som foreslås vernet. Detaljkart og forslag til verneforskrift ligger på det enkelte område. Verneplan for Tyrifjorden – sammendrag gir en kortfattet framstilling av forslaget med kart og bilder.

Hoveddokumentet er mer omfattende og beskriver verneverdier, brukerinteresser og behovet for vern. Vi vedlegger også et utkast til forvaltningsplan med mer konkret gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og foreslått forvaltning.

Les mer i høringsdokumentene i vedlegg.