Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden er blant de mest verdifulle våtmarksområdene i Norge. De regnes også som internasjonalt viktige. Våtmarker er grunne sjøområder, strandsoner, fuktenger, ulike typer ferskvann, elver og lignende. Den biologiske produksjonen er stor, og våtmarkene er levested for svært mange ulike planter og dyr, også mange truede arter.

Denne prosjektsiden ble opprettet i forbindelse med prosessen rundt verneplanen for Tyrifjorden. Med unntak av et område (se her) er alle de foreslåtte verneområdene vedtatt i juni 2018.

 

Behov for vern

Våtmarksarealer har gått sterkt tilbake i løpet av de siste hundre år. Dette skyldes aktiviteter som oppdyrking, utfylling og utbygging, bekkelukkinger og utretting av elver og bekker, elveforbygninger, masseuttak, drenering og tørrlegging, oppdemming og regulering, hogst og gjengroing, forurensning og eutrofiering (tilførsel av næringssalter). I og rundt Tyrifjorden finnes fortsatt verdifulle våtmarksarealer. Her kommer store flokker med trekkfugl om våren og høsten for å spise og raste i de grunne, næringsrike fjordene og vikene. Om sommeren hekker måker, terner og andefugler på de små holmene, og om vinteren lever svaner og flere andearter i elver og der det er åpent vann. Det er viktig å verne våtmarker som har økologiske nøkkelfunksjoner, som er leveområder for truede og sjeldne arter og som sikrer et representativt utvalg av naturtyper for kommende generasjoner. Før prosessen med Tyrifjorden verneplan ble startet var fem små områder i Nordre Tyrifjorden fra før vernet som naturreservater, og i sørvestre del av Tyrifjorden er fuglelivet fredet. Verneplanen som Fylkesmannen hadde forberedt i perioden 2007 til 2011 ble med unntak av et område vedtatt i juni 2018. Det foreslåtte verneområde Nordre Tyrifjorden og Storelva antas vernet når verneplanen som følge av Ringeriksbanen og E16 blir avgjort.

Friluftsliv

Tyrifjorden er også et svært viktig område for friluftsliv. Båtturer, fiske, bading, og fotturer langs land er populære aktiviteter. Det er et viktig nærfriluftsområde for fastboende og hytteeiere. I tillegg kommer tilreisende til hoteller og campingplasser rundt fjorden.

Landbruk

Området rundt Tyrifjorden byr på store, åpne jordbruksarealer og flotte kulturlandskap. Tidligere var det mye beitedyr langs strendene, og fortsatt beiter kyr og sauer noen steder. Dette er viktig for å sikre enkelte naturtyper, og som en del av vår kulturarv. Kulturlandskap ligger noen steder innenfor vernegrense og verneforslag, men selve gårdsbrukene ligger utenfor. Steinsletta i Hole og Ringerike er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Det finnes 22 utvalgte kulturlandskap i Norge. Dette er områder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, og de får tilskudd til skjøtsel og drift for å opprettholdes.

Kulturminner

Det har bodd mennesker rundt Tyrifjorden lenge, og området er rikt på kulturminner. Dette spenner fra gravhauger fra vikingetiden eller eldre, til nyere bygninger og anlegg. Det meste av slike kulturminner ligger utenfor vernet eller foreslått vernet område.