Alle verneområder har sine individuelle verneforskrifter som sier noe om hva som er lov eller ikke lov i verneområdet.

Det finnes forskjellige typer vern etter naturmangfoldloven. I forbindelse med verneprosessen i Tyrifjorden er det biotopvernområde og naturreservat som har blitt brukt.

Naturreservater: Alt plante- og dyreliv er fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, slik som hogst, veibygging, utfylling, drenering og andre tekniske inngrep. Telting og arrangementer er forbudt. Bålbrenning tillatt bare på merkede bålplasser.

Biotopvernområder: Områdene er fredet mot alle tiltak som kan skade artene og deres leveområder oppgitt i verneformålet. Dette inkluderer unødige forstyrrelser og skade/ ødeleggelser av vegetasjon.

 

Det enkelte områdets verneforskrift kan lastes ned på denne siden (til høyre) eller letes opp på nettstedet lovdata.no.

Vernekartene som viser den fysiske avgrensingen av området finner du her.