Investeringar 2014

Gjennom Bu- midler ( Dei fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene ) i 2014 kan ein få støtte til investeringar i driftsbygningar. Det er endå ledige midlerInvesteringsbehovet i Hordalandsjordbruket er stort. Det har
vert ei rivande utvikling innanfor mjølkeproduksjonen,  med over 50 robotfjøs og ca 23 % av mjølka kjem frå Robotfjøs.

Har investeringslysten stoppa opp  ?

Går du med planar om bygging/ombygging eller tilbygg ta  kontakt med prosjektleiar:  Ola E. Alne i 
«Vi satser på mjølk i Hordaland» 
tlf 90 75 86 57 eller e-mail: ola.alne@tine.no

Skal vi oppretthalda vår relative del av mjølkeproduksjonen
i Hordaland er vi nødt til å fornya driftsapperatet. Dette medfører ofte til
auka produksjon på einskildbruk. Eit av problema er å skaffe nok areal til etter
ei utbygging.  Sjølv om mange har sluttar
med mjølkeproduksjon , er det i enkelte områder lite med ledig areal. Overgong
frå mjølk til kjøtt fører ofte til ein meir ekstensiv produksjon på
arealet.  Dermed vert det ikkje så mykje
ledig areal til dei som vil satse.  
Grovfôret er grunnlaget for mjølkeproduksjonen. Kan vi gjera noko med
avlingane som er svært låge i Hordaland.? NLR har eit prosjekt som heiter «
Grovfôr i pluss».

Hittill i 2014 har det vert liten aktivitet innanfor bygg
til mjølkeproduksjon.  Innovasjon Norge
har midler, men få søknadar for tiden.

Det kan i 2014 gis maks 1 mill i tilskott eller inntil 33 %
av kostnadsoverslaget.


BU- midlane ( Dei fylkesvise Bygdeutviklingsmidlane) har eit
to-delt formål:

Å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet på
landbrukseigedomar, med mål om auka sysselsetning.

Å bidra til utvikling og modernisering av det
tradisjonelle landbruket, med særskilt mål om auka effektivisering av
produksjonen.

For å få auka effektivisering av produksjonsapperatet og
legge til rette for auka produksjon er det viktig med investeringsmidler. Lønsomheitsvurering
av prosjektene skal ligge til grunn for
tildeling  av midler.

Her finn du meir informasjon om Bu- midlene