Opprydding og overvåkingsarbeidet er fordelt i ulike delområder. Områdene ble valgt i oppstarten av prosjektet fordi de var av de mest forurensede områdene langs indre Drammensfjord. Det var fare for at miljøgiftene ville spre seg.

I de ulike delområdene er det lagt ned et stort arbeid og mye vellvilje fra grunneiere og industri. Resultatet er at oppryddingsarbeidet fører oss stadig nærmere målet om en ren fjord

Områdene

De utvalgte delområdene ligger innerst i Drammensfjorden. De har en naturlig avgrensning, som en vik eller odde. De utvalgte områdene har også vært svært forurenset.

Virksomheter

Indre Drammensfjord har en bra beliggenhet for industri og næringsvirksomhet med nærhet til fjorden, veinett og togbane.

Forurensning og tiltak for å rydde opp

Delområdene er forurenset på land og i sjøen. Forurensningene på land er det viktig å dekke til eller fjerne slik at de ikke sprer seg til sjøen utenfor.

Overvåking

Hvert delområde er med i overvåkingsprogrammet slik at vi hele tiden har kontroll på hvor mye forurenset områdene er.

Les mer under hvert delområde.