Holmen og Strømsøløpet ligger i Drammen kommune

Området

Holmen ligger i elveutløpet til Drammenselva. På vestsiden av Holmen renner Strømsøløpet ut.

Virksomheter

Drammenhavn og Autolink holder til på Holmen.

Forurensning og tiltak for å rydde opp på Holmen og Strømsøløpet

Holmen

På land er det gjort oppryddning i forurenset grunn. I sjøen er det også gjort tiltak. I dag overvåkes området, og nye tiltak vurderes fortløpende.

I sjøen rundt Holmen er forurenset sjøbunn isolert, og det er lagt betong som en madrass på sjøbunnen som fundament for et nytt kaianlegg.

På land er det gjort undersøkelser av grunnvann, overvann og jord for å finne ut hvor forurensningen kommer ifra. Det er funnet forurensning (blant annet TBT) i overvannet som renner ut i Drammensfjorden.

Utfylling over forurensede sedimenter pågår i etapper.

Strømsølpet

Drammen havn har mudret (tatt opp og fjernet) forurenset masse fra bunnen av Strømsøløpet.

Strømsøløpet ved Drammen havn mudres (forurenset masse tas opp og fjernes).
Gravemaskinen graver opp forurenset masse fra elvebunnen.
De forurensede massene hentes opp fra elvebunnen.
Massene graves opp på lektere.
Massene fra den forurensede bunnen lastes og fraktes til deponi (et trygt sted å oppbevare løsmassene).
Lekterene kjører de forurensede massene vekk til sikre lagringsplasser for farlig avfall.
Nye, rene masser erstater de forurensede massene som er fjernet.

Under "Holmen og Strømsøløpet dokumentarkiv" finner du avsluttede rapporter.

Under "Opprydningsarbeidet på Holmen" og "Oppryddningsarbeidet i Strømsøløpet" finner du aktuelle saker fra nyhetsarkivet.

 

Overvåking.

Kartene viser punktene der det tas prøver til miljøovervåkingen av henholdsvis Holmen og Strømsøløpet. Les om miljøovervåkinga i rapportene på fremsiden, eller under miljøovervåking.

Holmen (Hol)

Strømsøløpet (Stø)

prøvetaking til miljøovervåking_Strømsøløpet