Indre del av Drammensfjorden har vært sterkt forurenset etter mange år med utslipp fra industri og avrenning fra byen. Nå viser nye rapporter at fjorden blir renere. Oppryddinger på land - og naturen selv – hjelper til.

Drammenselva og Lierelva har utløp i indre deler av Drammensfjorden. Både elvene og fjorden er tidligere forurenset av ulike aktiviteter gjennom mange år.

Fylkesmannen i Buskerud koordinerer miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015».

Naturen hjelper til

For å forhindre ny tilførsel av forurensning fra land til sjø, har det blitt ryddet opp ved eiendommer som tidligere har vært en kilde til forurensning i fjorden. Blant annet på Brakerøya, Tangen og i Gilhusbukta.

- Både Drammenselva og Lierelva fører med seg finmasser av sand, leire og organisk materiale som dekker til forurensning på fjordbunnen. Hvis finmassene er rene, kan vi få stanset spredningen av miljøgifter til fisk, skalldyr og annet liv i fjorden. Dette kan erstatte kostbare oppryddingsprosjekter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stadig litt renere

Nå viser to nye rapporter at Drammensfjorden stadig blir renere. I 2014 fikk vi undersøkt forurensningstilstanden i vann, finmassene som tilføres fjorden og i fisk.

Sedimenter i fella

Sedimenter i fella

Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Årsrapport 2014

Årsrapporten viser at konsentrasjonen av miljøgifter i vann og finmassene som tilføres fjorden, ser generelt ut til å være lave, selv om tilførslene av miljøgifter fortsatt er for høye på noen stasjoner.

Fiskeprøver

Fjorårets undersøkelser av fisk inkluderte miljøgiftnivåer i torsk, skrubbe og sjøørret. Nivåene av miljøgifter i fisk har gått ned siden forrige gang de ble undersøkt i 2008.

Blant annet er nivåene av kvikksølv og PCB forbedret i indre fjord, det samme er nivåene av dioksiner og tinnorganiske forbindelser.

Fra og med undersøkelsen av fisk i 2014 er noen av de miljøgiftene vi kaller for "nye miljøgifter" tatt med i analysene Spørsmålet vi ønsket svar på var. "Inneholder biota "nye miljøgifter" av betydning? Her ser vi at både PFOS og flere brommerte flammehemmere er tilstede i fisk i Drammensfjorden

 – Det er gledelig at målingene indikerer at miljøet i Drammensfjorden er på bedringens vei. Dette betyr at renere finmasser tilføres fjorden fra elvene og at den naturlige opprydningsprosessen pågår. At det blir mindre miljøgifter i fisk, viser at tiltakene fungerer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljøprosjektet har fulgt miljøtilstanden og kildetilførslene til fjorden over flere år. I år gjøres det nye undersøkelser av partiklene som legger seg på sjøbunnen, vannkvalitet og miljøgifter i krabber. I tillegg undersøkes forurensningen i sjøbunnen.

Gjør opp status etter 2015

Resultatene vil danne grunnlaget for en helhetlig evaluering av prosjektets framdrift for å oppnå god tilstand i Drammensfjorden. Denne evalueringen skjer neste år.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud jobber videre med å følge opp kjente kilder til forurensning i Drammensfjorden.

Miljødirektoratet gir i år Fylkesmannen 2,4 millioner kroner til flere undersøkelser. Deler av bevilgningen går også til å dekke en prosjektmedarbeider hos Fylkesmannen.