I dag har vi avsluttet fiske etter strandkrabber (Carcinus maenas). Krabbekjøttet analyseres for metaller og organiske miljøgifter og er en del av miljøovervåkningen i Indre Drammensfjorden.

Fisker Runar Larsen fisker krabbene. Han har vært fisker i Drammensfjorden i hele sitt yrkesaktive liv og kjenner fjorden godt.

Vi tar prøver av krabbene, eller biota, fordi det er ressurseffektivt i overvåking av tungmetaller og andre miljøgifter.  

Denne effektiviteten skyldes:

• Prøver av biota viser hva som skjer med stoffene i miljøet, for eksempel nedbrytning, akkumulering  (hvordan stoffene hoper seg opp i organismen) og hvordan miljøgiftene spres i miljøet.

• Prøver av biota kan beskrive den generelle forurensningstilstand for stoffene i dyret.

• Biota kan akkumulere en rekke stoffer (stoffene hoper seg opp i organismen), slik at konsentrasjonene bilde av tilførslene over en lengre periode.

Resultatene fra analysene av krabbekjøttet blir å finne i årsrapporten som skal være klar til 1. april 2016