Miljøprosjektet Ren Drammensfjord får ikke økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til miljøovervåkning av Drammensfjorden i 2016. Overvåkingen må fortsette for å sikre vannkvaliteten, og oppnåelse av miljømålene om god miljøtilstand.

Fylkesmannen vil derfor invitere fjordkommunene til et møte for å få til et samarbeid om et økonomisk spleiselag for videre overvåking.

Drammensfjorden er en av 17 prioriterte områder i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Buskerud har koordinert og samordnet prosjektet Ren Drammensfjord 2015.

Siden oppstarten av prosjektet er det gjort mye for å forbedre vannkvaliteten i området Indre Drammensfjorden. Miljøtilstanden har blitt bedre, men det gjenstår en del for å nå målene som er fastsatt for prosjektet. Det siste positive resultatet var opphevelse av kostholdsråd for ammende og gravide for kvikksølv i torsk i januar 2016.

Foto: Tibe / Fylkesmannen i Buskerud

For å nå målene knyttet til vannforskriften og vannområdet Drammenselva (Drammenselva og Indre Drammensfjorden) gjenstår det fortsatt mye arbeid. Det er fortsatt store forurensinger i sjøbunnen i Drammensfjorden bla tjærestoffer og andre miljøgifter. Målet om en ren Drammensfjord er ikke oppnådd før miljøgiftene på sjøbunnen er fjernet.

Prosjektet har i all hovedsak vært finansiert av Miljødirektoratet frem til nå. Direktoratet har signalisert at det for området Drammensfjorden må på plass en sterkere finansiell deltakelse fra kommunene. De har derfor avslått søknad om miljøovervåkning av fjorden i 2016 på bakgrunn av manglende finansiell deltakelse fra de aktuelle kommunene.

Dette betyr at kostnadene ved overvåkingen av Drammensfjorden fremover må dekkes igjennom et spleiselag mellom kommunene langs fjorden.

Prosjektmedarbeider og sluttrapport

Fylkesmannen har fått støtte til en prosjektmedarbeider i 2016. Dette for å sikre en oppfølging og at det utarbeides en tiltaksplan for videre arbeid med opprydding av sjøbunnen. Videre tiltaksarbeid skal bygge på en sluttrapport for perioden 2008- 2016. Den er ventet å foreligge fra konsulent i sep 2016