Miljøovervåkningen for 2015 er i gang. Hvert år overvåker vi tilstanden i det sedimenterende materialet og i vannet. Spesielt for 2015 er at vi måler miljøtilstand i krabber og i sedimentet (selve sjøbunnen i fjorden). Dette ble sist gjort i 2011.

 

I Indre Drammensfjorden legger sand, silt og leire (sedimenterende materiale) som føres ut med Drammens, - og Lierelva seg som et teppe over den forurensede sjøbunnen. Derfor er det viktig at disse sedimentene er rene slik at sjøbunnen blir dekket til og ren.

Sedimenter i fella

Sedimenter i fella

Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Hvert år følger miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015» med på om det sedimenterende materialet er rent nok til å brukes som metode slik at vi på sikt kan friskmelde sjøbunnen i Indre Drammensfjorden. I tillegg analyseres vannet i fjorden for miljøgifter og næringsstoffer hvert år.

I år skal vi også undersøke tilstanden på selve sjøbunnen. Dette gjør vi ved å ta prøver av sjøbunnen (sedimentprøver). I år skal vi også ta prøver av biota (levende organismer). I prosjektet er det strandkrabber (Carcinus maenas) vi analyserer for metaller og organiske miljøgifter.

Prøver av biota er ressurseffektivt i overvåking av tungmetaller og andre miljøgifter.  Det skyldes at:

• Prøver av biota viser hva som skjer med stoffene i miljøet, for eksempel nedbrytning, akkumulering, spredningsveier og lignende

• Prøver av biota kan beskrive den generelle forurensningstilstand for stoffene og gi referanseverdier for regionale og lokale overvåkningsprogrammer

• Biota kan akkumulere en rekke stoffer, slik at konsentrasjonene gir et integrert bilde av tilførslene over en lengre periode. Det gir mindre variasjon i målte nivåer og bedre statistisk utsagnskraft over tid

Les årsrapporten for miljøovervåkningen av Indre Drammensfjorden i 2014 her.