Over 70 % av jordas overflate er dekket av hav.

Norge har en rik kyst med store kyst- og havområder. Disse områdene er rike på arter og naturtyper. Mennesket truer dette mangfoldet.Havet fortjener sin egen dag. Dagen i dag skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystem.

Alle verdens havområder er tett knyttet sammen med strømmer i havet. Havet er stort og rikt- vi har så vidt begynt å oppdage og utforske alle havets hemmeligheter. Samtidig er havet truet av forsøpling, annen forurensning og klimapåvirkninger.

 Forsøpling av havet

Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.

Se film om marin forsøpling her

Forurenset sjøbunn

Massene på sjøbunnen kalles for sediment, og kan bestå av sand, leire eller grus i tillegg til organisk materiale. Miljøgifter som slippes ut ender ofte i sedimentene. Eksempler på miljøgifter som er vanlige i sedimenter er TBT, PCB, PAH og tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium. Høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjømat har ført til at Mattilsynet advarer mot å spise fisk og skalldyr flere steder langs kysten. En stor del av miljøgiftene i sjømat kan stamme fra forurensede sedimenter.

 

Klimapåvirkninger av havet

En stor studie bekrefter at mange av havets beboere er påvirket av klimaendringene og økningene i havtemperaturen. Mennesket spiller en rolle i temperaturstigningen på kloden vår, og at det er veldig god grunn til å holde øye med den.

Les mer om klimaendringer og hvordan de påvirker havet

FNs internasjonale dag for verdens hav

Dagen i dag er en oppfordring til land og organisasjoner til å forsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip- superviktige fokus områder.

Dagen ble opprettet av FN i desember 2008

Les hva FN skriver om havdagen her