Indre Drammensfjord har vært ett av de mest forurensede fjordområdene i Norge. Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015» koordinerer oppryddingen slik at vi når målet om en renere fjord.

Hvorfor er sjøbunnen forurenset?

Indre Drammensfjord er preget av hundrevis av år med industri og bebyggelse. I sjøbunnen er det påvist tungmetaller og organiske miljøgifter som kommer fra denne aktiviteten. Flere av eiendommene rundt fjorden er forurenset, blant annet av PCB, tjærestoffer (PAH), tinnorganiskeforbindelser og enkelte tungmetaller.

Livet i havet påvirkes både av forurensningene fra sjøbunnen og forurensningene på land. Fiske og rekreasjon i fjorden er viktig for de som bor her. Derfor er opprydding og kontroll på kildene til forurensningene viktig for et rent og rikt hav.

I Stortingsmeldingen "Rent og rikt hav" (St.meld. nr. 12 2001-2002) ble det foreslått handlingsplaner for å rydde i forurenset sjøbunn i flere fjorder i Norge.

I Stortingsmelding "Sammen for et giftfritt miljø" (St.meld. nr. 14 2006-2007) ble Drammensfjorden prioritert for opprydning i forurensningene.

 

Miljødugnad

Arbeidet er et stort samarbeid mellom grunneiere, industri, kommuner og stat. Utallige timer, en god porsjon velvilje og mye penger er investert i målet om en renere fjord. Arbeidet gir resultater, og rapportene fra miljøovervåkningen viser at Drammensfjorden blir renere.

Når fjorden ryddes er det også viktig at vi får kontroll over forurensningene på land. Flere grunneiere har derfor ryddet i gammel forurensning som ligger i bakken.

I tillegg driver prosjektet kildesporing og miljøovervåkning.  Les mer om dette på sidene.

 

Mål for prosjektet

Delmål:

1. Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre helserisiko ved bading i
Drammensfjorden.
2. Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter.
3. Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre skader på lokalt plante og
dyreliv.

Langsiktige mål:

• Forurensede bunnsedimenter skal ikke hindre rekreasjon og friluftsliv, havnedrift, båtliv eller fritidsfiske

• Forurensede sedimenter og aktiviteter i indre Drammensfjord skal ikke føre til langsiktige, negative effekter på økosystemet