Drammensfjorden blir miljøovervåket. Vi vil være sikre på at det ikke lekker ut miljøgifter fra land eller sjøbunn og at det blir færre miljøgifter i fjorden. Kartet viser prøvestasjonene i miljøovervåkinga.

Hvorfor overvåkes fjorden?

Overvåkingen gir svar på om Drammensfjorden blir renere for miljøgifter og om det lekker ut miljøgifter fra bunnen av fjorden. Vi får også vite om det for mye miljøgifter i fisken til at vi bør spise fisken fra Drammensfjorden.
 
Følgende overvåking gjennomføres
Vannprøver
Vannprøvene viser vannkvaliteten. I overvåkingsprogrammet tar vi vannprøver fire ganger i året. Ved to av prøvetakingene er miljøgifter med. Bildene under viser Norges Geotekniske Institutt med ruthner vannprøvetaker (rosett) og SAIVAS for hydrografi (gul boks). Vi ser også vannprøvetakerene plassert inne i båten. 

Rosetten med beholdere for vannprøver er klar til å senkes i fjorden

Rosettene med vannprøver er på land og klare til å analyseres

Prøver av bunnfall

To ganger per år blir det satt ut sedimentfeller som fanger opp materiale som sedimenteres (legger seg på bunnen). I dette materiale ser vi etter forurensning. Slik får vi svar på om det nye materiale som legger seg på bunnen av fjorden er forurenset. Bildet viser mannskapet på båten og NGI som tar sedimentfellene opp av fjorden.
 
Sedimentfellene hentes opp av sjøen
Sammen med sedimentfellene settes det ut passive prøvetakere, disse ser ut som papir.
Passive prøvetakere

Passive prøvetakere

Fordelen med disse fremfor vannprøver er at de fanger opp lavere konsentrasjoner av PAH og PCB en vannprøvene.

Les om farlige kjemikalier på Miljøstatus http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/

Krabber

I 2009 og 20011 ble det samlet inn biota (krabben representerer livet i sjøen). Strandkrabben er en generalist (spiser generellt det den kommer over av tilgjengelig mat). Den spiser andre bunnlevende dyr og åtsler. Miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden vil derfor ende opp og samle seg (akkumuleres) i strandkrabben.
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Under vises kart over prøvetakingsområder der teignefiske etter strandkrabber ble utførthøsten 2009 og høsten 2011 av fisker Runar Larsen.
Stasjoner for teignefiske etter krabbe

Sedimentprøver

Det ble tatt sedimentprøver i Drammensfjorden i 2008 og 2011. Prøvene ble tatt med kjerneprøvetaker. Prøvene ble beskrevet og lagt i embalasje i felt. Videre analyse blir gjort i labaratorium.
Analyse av sedimentprøvene brukes for å vurdere om sedimentene utgjør en risiko for mennesker og miljø: Ut fra analyse resultatene avgjøres det om det trengs tiltak for å stoppe forurensning.

Fiskeprøver

Giftstoffene i det fisken spiser vil akkumuleres (samles opp) i fiskeleveren. Prøvene fra fiskeleveren og fiskefilet (kjøtt) viser om mengden oppsamlet gift i fiskene går ned. Sist det bløe tatt fiskeprøver var i 2008. Det blir tatt nye prøver i 2014. Mattilsynet gir kostholdsråd for Drammensfjorden på bakgrunn av disse prøvene.

Overvåkingen i 2014:

  • Vannkvalitet
  • Hydrografi (beskrivelse av vannets fysiske egenskaper)
  • Miljøgifter: i vann, i sedimenterende materiale og i fisk.

 

Les mer om miljøovervåkingen under miljøovervåking og overvåkingsrapporter.