Her har vi samlet miljødatabaser der du kan hente informasjon om tilstand i vann og havmiljøene.

 

Artskart: http://artskart.artsdatabanken.no/

Havmiljø: http://havmiljø.no/

Miljøstatus: http://www.miljostatus.no/

Vannmiljø:  http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/

Vannsiden: http://www.vannsiden.no/

Vann-nett: http://www.vann-nett.no/portal/

Vassdragsatlas:  http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Vassdragsatlas/